×

Usamos cookies propios e de terceiros para mellorar os nosos servizos. Se continúa a navegar, consideramos que aceptar o seu uso. Pode obter máis información aquí.

Loading

Finalidade/ Obxectivo

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo estableceu como obxectivo fundamental da política industrial, que a industria siga contribuíndo de maneira significativa á xeración do produto interior bruto (PIB). Para estimular o desenvolvemento industrial aprobouse un marco normativo para o financiamento de proxectos de investimento para a mellora da competitividade industrial ou que contribúan á reindustrialización, para as cales hai unha dotación económica de máis de 757 Millóns de €.

Actuacións

Este estímulo adoptará a forma de apoio financeiro ao investimento industrial a través da concesión de préstamos a longo prazo, que se prestará a través de dúas liñas de actuación diferenciadas:

Programa de reindustrialización:

  • A creación de establecementos industriais (inicio dunha nova actividade de produción en calquera punto do territorio nacional).
  • Traslado de establecementos industriais (cambio de localización dunha actividade de produción previa cara a calquera punto do territorio nacional).
  • As ampliacións de capacidade de produción instalada en centros de produción existentes, a través da implantación de novas liñas de produción.

Programa de competitividade industrial:

  • A mellora e/ou modificación de liñas de produción previamente existentes.

Beneficiarios

Só poderán ser beneficiarias as sociedades validamente constituídas que non formen parte do sector público, e desenvolver ou vaian desenvolver unha actividade industrial produtiva encadrada na Sección C-Divisións 10 a 32 da CNAE 2009 (Industria Manufactureira).

Inversións ou gastos computables

O investimento mínimo será de 75.000€, sendo os gastos financiables o seguintes:

Reindustrialización e competitividade industrial:

  • Obra Civil: urbanización e canalizacións (excluídos terreos).
  • Edificación: adquisición, construción, ampliación ou adecuación de naves industriais, así como das súas instalacións e equipos non vinculados directamente ao proceso produtivo.
  • Adquisición de aparellos e equipos materiais directamente vinculados á produción (excluídos os elementos de transporte exterior).

Competitividade industrial:

  • Enxeñaría de proceso de produción: gastos de persoal propio, materiais necesarios, e colaboracións externas necesarias para o deseño e/ou redeseño de procesos (incluíndo os destinados á implementación de tecnoloxías da “Industria Conectada 4.0.”), directamente vinculados cos aparellos e equipos que se consignen no parágrafo anterior. Queda expresamente excluída calquera forma de enxeñaría civil ou consultaría.

Prazo de execución

O prazo de execución dos investimentos será desde o 01/01/2016 até 18 meses, a partir da publicación da resolución definitiva de concesión.

Financiación ou subvención

O financiamento será en forma de préstamos de até o 75% do orzamento financiable cun prazo de amortización de 10 anos e 3 anos de carencia, a un tipo de interese do 4,09%, ou do 2,29% ou do 1,705%, en función da avaliación económico-financeira e a garantía constituída antes da resolución de concesión.

Á solicitude deberanse presentar garantías polo 10% do préstamo solicitado. Como novidade este ano poderíase reducir o tipo de interese aplicado se antes da resolución de concesión do préstamo presentásense garantías adicionais.

Darase prioridade aos proxectos que incorporen tecnoloxía innovadora, incrementen o nivel de exportación da empresa e/ou cren emprego. Ademais, a avaliación económico-financeira terá un gran peso na avaliación do proxecto que se presente.

Prazo de solicitude

Prazo de solicitude: desde o 18 de Abril até 1 de Xuño. Estímase que para mediados de Setembro notifíquense xa os proxectos que contarán con apoio financeiro, e en novembro poderase cobrar os préstamos concedidos na súa totalidade.

Información

Para cuestións administrativas ou de índole procedimental:
Teléfonos: 91 349 46 40 e 902 44 60 06

Programa de reindustrialización:
Correo electrónico: reindus@minetur.es
Fax: 91 349 42 59
Perfil en twitter: @ayudasreindus

Programa de fomento da competitividade:
Correo electrónico: sei@minetur.es
Fax: 91 349 42 06

Para cuestións informáticas:
Teléfono: 913 494 005
Correo electrónico: oficinavirtual@minetur.es

Convocatoria Bases 1 Bases 2