×

Usamos cookies propios e de terceiros para mellorar os nosos servizos. Se continúa a navegar, consideramos que aceptar o seu uso. Pode obter máis información aquí.

Loading

Finalidade e obxectivo

Constitúe o obxecto desta orde o establecemento das bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de préstamos para proxectos de investigación industrial e proxectos de desenvolvemento experimental, así como proxectos de innovación en materia de organización e procesos de pequenas e medianas empresas, enmarcados nas Áreas Estratéxicas da Industria Conectada 4.0 e tendentes ao cumprimento dos obxectivos da mesma.

Beneficiarios

Considéranse beneficiarios destas axudas as sociedades que non formen parte do sector público e desenvolvan unha actividade industrial produtiva encadrada na Sección C-Divisións 10 a 32 da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). Dentro das citadas sociedades, diferenciaranse as pequenas e medianas empresas. Así mesmo precísase que as empresas desenvolvesen ditas actividades polo menos durante un período de tres anos.

Tipos de proxectos obxecto destas axudas

Poderán ser obxecto de axuda os proxectos de investigación industrial e os proxectos de desenvolvemento experimental, segundo defínense a continuación:

  • Proxectos de investigación industrial. Investigación planificada ou estudos críticos cuxo obxecto é a adquisición de novos coñecementos e técnicas que poidan resultar de utilidade para a creación de novos produtos, procesos ou servizos, ou contribuír a mellorar considerablemente os produtos, procesos ou servizos existentes. Inclúe a creación de compoñentes de sistemas complexos que sexan necesarios para investigación industrial, especialmente a validación de tecnoloxía xenérica, salvo os prototipos.
  • Proxectos de desenvolvemento experimental. A adquisición, combinación, configuración e emprego de coñecementos e técnicas xa existentes, de índole científica, tecnolóxica, empresarial ou doutro tipo, con vistas á elaboración de plans e estruturas ou deseños de produtos, procesos ou servizos novos, modificados ou mellorados. Poderá incluír, por exemplo, outras actividades de definición conceptual, planificación e documentación de novos produtos, procesos e servizos. Entre as actividades poderá figurar a elaboración de proxectos, deseños, plans e demais tipos de documentación a condición de que non vaia destinada a usos comerciais.
  • Proxectos de innovación en materia de organización de PEME. A aplicación dun novo método organizativo ás prácticas comerciais, a organización do centro de traballo ou as relacións exteriores nunha PEME; non se inclúen os cambios baseados en métodos organizativos xa empregados na empresa, os cambios na estratexia de xestión, as fusións e adquisicións, o abandono dun proceso, a mera substitución ou ampliación de capital, os cambios exclusivamente derivados de variacións do prezo dos factores, a produción personalizada, a adaptación aos usos locais, os cambios periódicos de carácter estacional ou outros cambios cíclicos e o comercio de produtos novos ou significativamente mellorados.
  • Proxectos de innovación en materia de procesos de PEME. A aplicación dun método de produción ou subministración nova ou significativamente mellorado (incluídos cambios significativos en canto a técnicas, equipos ou programas informáticos) nunha PEME; non se inclúen os cambios ou melloras de importancia menor, os aumentos das capacidades de produción ou servizo mediante a introdución de sistemas de fabricación ou loxística moi similares aos xa utilizados, o abandono dun proceso, a mera substitución ou ampliación de capital, os cambios exclusivamente derivados de variacións do prezo dos factores, a produción personalizada, a adaptación aos usos locais, os cambios periódicos de carácter estacional ou outros cambios cíclicos e o comercio de produtos novos ou significativamente mellorados.

Conceptos subvencionables

As axudas destinaranse a financiar investimentos e gastos que se realicen desde o día seguinte á data de presentación da solicitude até un prazo máximo de dezaoito meses contados desde a data de resolución da concesión, salvo que a convocatoria estableza outro prazo.

Poderanse subvencionar os custos seguintes para os proxectos de investigación industrial, de desenvolvemento experimental e de innovación en materia de organización e procesos:

a) Custos de persoal.

b) Custos de instrumental e material inventariable, na medida e durante o período en que se utilice para o proxecto.

c) Custos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas ou obtidas por licenza de fontes externas en condicións de plena competencia.

d) Gastos xerais directamente derivados do proxecto.

e) Outros gastos de explotación adicionais, incluídos custos de material, subministracións e produtos similares que se deriven directamente da actividade do proxecto.

Prazo de presentación

O prazo de presentación das solicitudes e da correspondente documentación determinarase en cada convocatoria.

Referencia lexislativa

Bases publicadas no BOE nº 138 do 8 de xuño de 2016.

Bases